Favicon

Phần 6: Cài đặt cảnh báo OKR

Lưu ý: Bạn có thể click vào các hình minh họa để phóng to ảnh.

1. Cài đặt cảnh báo OKR #

5. Cài đặt Cảnh Báo Okr

2. Đóng hoặc mở các chu kỳ OKR #

6. Đóng Mở Okr

Menu