Favicon

Phần 2: Tính năng OKR

Lưu ý: Bạn có thể click vào các hình minh họa để phóng to ảnh.

1. Thiết lập OKR của Công ty #

1. Thiết Lập Okr Công Ty A

1. Thiết Lập Okr Công Ty B

1. Thiết Lập Okr Công Ty C

2. Xác định Trọng số ưu tiên cho các Kết quả then chốt #

5. Trọng Số Kr A

5. Trọng Số Kr B

3. Xác định Trọng số ưu tiên cho các OKR #

6. Trọng Số Okr A

4. Sửa, Xóa OKR #

7. Sửa Xóa Okr

5. Cập nhật % Kết quả then chốt #

8. Cập Nhật % Kr

6. Liên kết và căn chỉnh OKR #

2. Liên Kết Okr

7. Thiết lập OKR cá nhân #

3. Thiết Lập Okr Cá Nhân

8. Thiết lập OKR hợp tác (cá nhân) #

9. Thiết Lập Okr Hợp Tác

Menu