Favicon

Phần 3: Tính năng Sáng kiến

Lưu ý: Bạn có thể click vào các hình minh họa để phóng to ảnh.

1. Phát triển Sáng kiến #

10. Phát Triển Sáng Kiến A

10. Phát Triển Sáng Kiến B

2. Đánh giá Sáng kiến #

11. Đánh Giá Sáng Kiến A

11. Đánh Giá Sáng Kiến B

3. Sửa, Xóa Sáng kiến #

12. Sửa Xóa Sáng Kiến

4. Tạo Nhiệm vụ để triển khai Sáng kiến #

13. Tạo Nhiệm Vụ Triển Khai Sáng Kiến

5. Đưa nhiệm vụ vào To-do-list #

14. Đưa Nhiệm Vụ Vào Todolist A

14. Đưa Nhiệm Vụ Vào Todolist B

Menu