Favicon

Phần 4: Tính năng Kế hoạch

Lưu ý: Bạn có thể click vào các hình minh họa để phóng to ảnh.

Giao Diện Kế Hoạch

1. Thực hiện nhiệm vụ mà bạn được giao #

15. Thực Hiện Nhiệm Vụ được Giao A

1.1. Trên giao diện Kanban: #

Thực Hiện Nhiệm Vụ Kanban

1.2. Trên giao diện Danh sách: #

Thực Hiện Nhiệm Vụ List

2. Giao việc cho đồng nghiệp #

16. Giao Việc Cho đồng Nghiệp A

Giao Việc 1

3. Sửa, xóa nhiệm vụ #

3.1. Cách sửa, xóa nhiệm vụ trên giao diện Kanban: #

Sửa Nhiệm Vụ Kanban

 

3.2. Cách sửa, xóa nhiệm vụ trên giao diện Danh sách: #

Sửa Nhiệm Vụ List

4. Theo dõi Tiến độ nhiệm vụ đã giao #

18. Theo Dõi Nhiệm Vụ Mà Bạn đã Giao

Menu