Favicon

Phần 7: Tính năng To-do-list

Lưu ý: Bạn có thể click vào các hình minh họa để phóng to ảnh.

1. Tạo To-do-list #

24. Tạo Todolist

2. Hoàn thành, Sửa, Xóa To-do-list #

25. Sửa Xóa Todolist

3. Tạo, Sửa, Xóa Ý tưởng #

26. Tạo Sửa Xóa Ý Tưởng

Menu