Favicon

Phần 2: Tính năng OKR

Ghi chú: Hình ảnh minh họa trong hướng dẫn này, lấy ví dụ theo vị trí Trưởng phòng Kinh doanh. Cách thực hiện cũng tương tự với vị trí của bạn!

Lưu ý: Bạn có thể click vào các hình minh họa để phóng to ảnh.

1. Thiết lập OKR của Phòng #

1. Thiết Lập Okr Phòng A

2. Thiết Lập Okr Phòng B

3. Thiết Lập Okr Phòng C

2. Xác định Trọng số cho các Kết quả then chốt #

5. Trọng Số Kr A

5. Trọng Số Kr B

3. Xác định Trọng số cho các OKR #

6. Trọng Số Okr A

4. Sửa, xóa OKR #

7. Sửa Xóa Okr

5. Cập nhật % hoàn thành Kết quả then chốt #

8. Cập Nhật % Kr

6. Liên kết và căn chỉnh OKR #

4. Liên Kết Okr Phòng

7. Thiết lập OKR hợp tác với Phòng khác #

5. Thiết Lập Okr Hợp Tác Phòng

8. Thiết lập OKR của Cá nhân #

6. Thiết Lập Okr Cá Nhân

9. Thiết lập OKR hợp tác với Cá nhân khác #

9. Thiết Lập Okr Hợp Tác

Menu