Favicon

Phần 3: Tính năng Sáng kiến

Lưu ý: Bạn có thể click vào các hình minh họa để phóng to ảnh.

1. Phát triển Sáng kiến thực hiện OKR của Phòng #

7. Phát Triển Sáng Kiến

10. Phát Triển Sáng Kiến B

2. Đánh giá Sáng kiến #

11. Đánh Giá Sáng Kiến A

11. Đánh Giá Sáng Kiến B

3. Sửa, xóa Sáng kiến #

12. Sửa Xóa Sáng Kiến

4. Tạo nhiệm vụ để triển khai sáng kiến #

13. Tạo Nhiệm Vụ Triển Khai Sáng Kiến

5. Đưa nhiệm vụ vào bảng kế hoạch #

6. Đưa Nhiệm Vụ Vào Kế Hoạch A

6. Đưa Nhiệm Vụ Vào Kế Hoạch B

6. Phát triển Sáng kiến thực hiện OKR của Cá nhân #

8. Phát Triển Sáng Kiến Cá Nhân

Menu