Favicon

Bước 4: Checkin OKR

Sau khi lập kế hoạch và triển khai, tổ chức Checkin định kỳ như sau:

Checkin

1. Checkin OKR của Công ty #

 • Người phụ trách: Giám đốc.
 • Người tham gia: Ban giám đốc và các Trưởng phòng.
 • Tần suất: Checkin hàng tháng hoặc tháng rưỡi.
 • Hình thức: Tốt nhất là họp mặt trực tiếp.
 • Thời lượng: Tối ưu là 45 – 60 phút.

2. Checkin OKR của Phòng/đội nhóm #

 • Người phụ trách: Trưởng phòng.
 • Người tham gia: Trưởng phòng/nhóm và các thành viên.
 • Tần suất: Checkin hàng tuần.
 • Hình thức: Tốt nhất là họp mặt trực tiếp.
 • Thời lượng: Tối ưu là 30 – 45 phút.

3. Checkin OKR của Cá nhân #

 • Người phụ trách: Quản lý trực tiếp.
 • Người tham gia: Cá nhân và người Quản lý trực tiếp của cá nhân đó.
 • Tần suất: Tùy theo năng lực của cá nhân đó và tiến độ thực hiện OKR. Nhưng tốt nhất là checkin hàng tuần.
 • Hình thức: Trò chuyện trực tiếp hoặc online.
 • Thời lượng: Tối ưu là 10 – 30 phút.

Tần Suất Checkin

Menu