Favicon

Bước 5: Đo lường KPI

Bước cuối cùng trong Quy trình OKR là: Đo lường và theo dõi hiệu suất (thông qua Biểu đồ KPI).

1. Sử dụng Biểu đồ KPI để đánh giá hiệu quả của Sáng kiến #

Thực hiện theo 3 bước dưới đây:

 • Bước 1: Xác định KPI cần đo lường.
 • Bước 2: Định nghĩa KPI.
 • Bước 3: Đo lường và vẽ biểu đồ KPI.

Biểu đồ Kpi

Bước 1: Xác định KPI cần đo lường #

Ghi chú:

 • Chỉ cần xác định KPI cho OKR của Công ty, OKR phòng/nhóm.
 • Không cần biểu đồ KPI cho OKR cá nhân.

Từ Kết quả then chốt trong OKR của Công ty và OKR của Phòng/nhóm, xác định KPI tương ứng, ví dụ:

 • Kết quả then chốt là: “Doanh thu tăng từ 35 tỷ lên 68 tỷ”.
 • Thì đo lường KPI “Doanh thu” để theo dõi hiệu suất.

Xác định Kpi

Lưu ý:

Trong 2 loại Kết quả then chốt, thì:

 • KR giá trị: Có KPI.
 • KR hoạt động: thì Không có KPI.

Kr Và Kpi

Bước 2: Định nghĩa KPI #

Sau khi xác định KPI cần đo lường, tiến hành định nghĩa KPI đó, bao gồm:

 • Tên KPI.
 • Công thức tính.
 • Đơn vị tính.
 • Tần suất đo lường.
 • Người cập nhật.

Ví dụ:

Định Nghĩa Kpi

Bước 3: Vẽ biểu đồ KPI #

Nhập dữ liệu vào phần mềm MyOKR, hệ thống sẽ tự động tạo Biểu đồ KPI.

 • Nếu xu hướng của biểu đồ KPI là tăng lên, thì sáng kiến đang triển khai có hiệu quả, hãy tiếp tục triển khai sáng kiến này.
 • Nếu xu hướng của biểu đồ KPI nằm ngang (thậm chí đi xuống), thì sáng kiến đang triển khai không hiệu quả, cần dừng lại để điều chỉnh hoặc triển khai sáng kiến khác.

2. Sử dụng Biểu đồ KPI để xác định sự Ưu tiên khi thiết lập OKR #

 • Triển khai theo cách làm ở trên, sau vài chu kỳ OKR, bạn sẽ có một bộ Biểu đồ KPI.
 • Ngoài ra, doanh nghiệp và đội nhóm có thể đo lường thêm các KPI quan trọng khác.

Bây giờ:

Hãy hình dung đến thời điểm thiết lập OKR cho Quý tiếp theo.

Khi nhìn vào các Biểu đồ KPI. Ví dụ, bạn nhận thấy rằng:

 • Biểu đồ KPI “Doanh thu” có xu hướng tốt (tăng dần lên cao).
 • Nhưng biểu đồ KPI “Sự hài lòng của khách hàng” có xu hướng giảm dần (không tốt).

Vậy khi thiết lập OKR, bạn nên đặt mục tiêu ưu tiên vào đâu?

 • Thời điểm này, mục tiêu ưu tiên có thể là “Cải thiện sự hài lòng của khách hàng”.
 • Còn doanh thu đang tăng tốt, hãy cứ làm theo quy trình, kịch bản, chính sách hiện tại là được.

Ghi chú:

Ví dụ trên chỉ là một phân tích đơn giản, khi phân tích kết hợp nhiều biểu đồ KPI với nhau, sẽ có góc nhìn tốt hơn về sự ưu tiên.

Menu